Privacy

 

Wie zijn wij?

 

De Voorkempen – H.E. is een sociale huisvestingsmaatschappij, erkend door de VMSW
(Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) onder het nummer 131 en officieel bekend als c.v.b.a. met een sociaal oogmerk en bouwmaatschappij tot nut van het algemeen, onderworpen aan het decreet van 15 juli 1997 van de Vlaamse wooncode.

 

Als sociale huisvestingsmaatschappij behoren de volgende activiteiten tot onze kerntaken :

 

• Verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten

• Bouwen en renoveren van sociale woningen

• Verhuren van sociale woningen en appartementen

• Verkopen van sociale woningen en kavels

 

Werkingsgebied

 

De Voorkempen - H.E. is actief in de volgende gemeenten:

• Brasschaat

• Brecht

• Schilde

• Zoersel

• Wuustwezel

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

 

Iedere kandidaat-huurder of huurder van De Voorkempen H.E. met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor en ondernemingsnummer 0426 798 911.

 

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

 

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR)
of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Instagram), dan heeft de privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden.

 

Hoe kan je ons bereiken?

 

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel
van De Voorkempen H.E. contacteren via :

 

 

Welke informatie verzamelen we?

 

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Rijksregistergegevens
 • Adres- en contactgegevens
 • Adreshistoriek
 • Gezinssamenstelling
 • Taalkennis
 • Financiële gegevens
 • Eigendomsgegevens

 

Van waar verzamelen we jouw informatie?

 

Uzelf

Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website.

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)

Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018)

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.)

 

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

 

Wanneer u kandidaat-huurder of huurder wenst te worden verwerken wij uw gegevens overeenkomstig volgende wettelijke bepalingen:

 

 • Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997).
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (12/10/2007).
 • Ministerieel besluit houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (21/12/2007)
 • Ministerieel besluit houdende vaststelling van het modelformulier voor de verklaring, vermeld in artikel 27, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (10/09/2009).
 • Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (25/04/2007)
 • Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de Prestatiedatabank (17/10/2011)
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode (02/02/2012)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

 

Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

 

We gebruiken uw gegevens om u te informeren en te controleren, om een woning toe te wijzen en om het inschrijvingsdossier of de huurovereenkomst verder op te volgen.  We geven gegevens alleen door als het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij een wettelijke verplichting of met uw toestemming.

 

Hoe lang houden we jouw data bij?

 

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw huurcontract. We doen dit op grond van het Burgerlijk Wetboek.

 

Wie heeft toegang tot jouw data?

 

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

 

Wat zijn jouw rechten?

 

De GDPR voorziet voor jouw een aantal rechten die je, binnen bepaalde voorwaarden, kan inroepen. Hieronder vind je een opsomming met een korte toelichting. Zoals al aangegeven kan je deze rechten inroepen via:

 

 • Telefoon: 03/690 09 20
 • E-mail: info@devoorkempen-he.be
 • Adres: Nijverheidsstraat 3 - 2960 Brecht
 • Website: www.devoorkempen-he.be

 

Recht van inzage

Wij moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven.  Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt.  Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief.  Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.

Bij uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen. We zullen u de documenten via e-mail sturen als u hiermee akkoord bent; zo niet, sturen wij u de documenten per post toe.

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

 

Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen.  Denken we zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we u contacteren om dit te verifiëren.  Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te lezen.

Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden

 

Wanneer kunnen wij jouw gegevens verwijderen?

 

 • We verwerken jouw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • Je trekt jouw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op jouw toestemming gebaseerd.
 • Je hebt jouw recht op bezwaar ingeroepen (zie titel recht op bezwaar hier verder).
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Jouw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

De kans bestaat dat we jouw gegevens om een specifieke reden niet mogen verwijderen. We informeren jou hierover. 
Deze redenen zijn:

 

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims 
 • voor de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert 

 

Recht op beperking van verwerking

Je kan altijd de verwerking van jouw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken jouw gegevens opnieuw nadat we jouw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.  
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken. 
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor jouw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens. 
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie titel recht op bezwaar hier verder). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is. 

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij jou waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw jouw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan. 

 

Recht op kennisgeving

Als je jou beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren jou ook over deze ontvangers als je dit vraagt.

 

Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt. 
Dit gaat over gegevens: 

 

 • die je ons bezorgde 
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden 
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen 

 

Recht op bezwaar

Je kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen jouw bezwaar onderzoeken en jou informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking. 

Heb je bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij jou geen direct marketing meer vanaf het ogenblik dat we jouw vraag ontvangen.

 

Kan je jouw toestemming intrekken?

 

Ja, je kan op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken. 

Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag je jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als je jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking is legaal. 

Je kan jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 

 • Telefoon: 03/690 09 20
 • E-mail: info@devoorkempen-he.be
 • Adres: Nijverheidsstraat 3 - 2960 Brecht
 • Website: www.devoorkempen-he.be

 

Hoe kan je een klacht indienen?

 

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure.

 

Wijzigingen in ons beleid

 

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 1/07/2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren jou over elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie (niet over kleine wijzigingen).

 

Protocollen met andere woonactoren

Protocol met De Ideale Woning
Protocol met het Vlaams Woningfonds
Protocol met De Lierse Maatschappij voor huisvesting, SVK het Sas en SVK De Woonkans
Protocol SVK Essen

Protocol Vlaams Gewest-CIR