Hoe stel ik mij kandidaat? 

 

Vul het inschrijvingsformulier in

Je kan het inschrijvingsformulier (pdf - 558 kB) en de informatiebrochure (pdf - 267 kB) afhalen aan het loket tijdens de openingsuren of downloaden vanop onze website. Nadien bezorg je het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend aan De Voorkempen-H.E.  

Opgelet! Onvolledige inschrijvingen kunnen niet worden behandeld.  Zorg ervoor dat je aanvraag dus correct en volledig is.

Je kan ook nog altijd op afspraak komen inschrijven op ons kantoor.

 

Bezorg ons de juiste documenten 

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen verplicht ons om zoveel mogelijk van jouw gegevens elektronisch te verzamelen.  Uiteraard is er de privacywet die jou beschermt.  Maar wij kunnen niet alles elektronisch verzamelen.  Daarom zijn er ook documenten die je ons zelf moet bezorgen om bepaalde zaken te kunnen aantonen :

 

Voor jou en je eventuele partner

 

Je identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
Bezorg ons een fotokopie van de identiteitskaarten van jou, je echtgenoot, je wettelijke of feitelijke partner.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

 

Gezinsinkomen

Bewijs van inkomen laatste 3 maanden, in volgende gevallen

 • Je referentie-inkomen is te hoog maar je inkomen is nu lager.
 • De som van het referentie-inkomen is 0.

 

Speciale situaties

 • Had je de afgelopen 3 maanden geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen. Zie ons inschrijvingsformulier.
 • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
 • Zit je in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en een overzicht van afbetaalde schulden.

 

Eigendom?

Heb jij of je partner eigendom die mogelijks onder de uitzonderingen valt?  Bezorg ons hiervan een officieel bewijs : notariële akte, onbewoonbaarverklaring, vonnis,...

 

Personen ten laste

Heb je niet-inwonende kinderen in bezoekrecht?

 • Bezorg hun rijksregisternummer.
 • Bezorg het bewijs van bezoekregeling voor deze kinderen.  Dit kan door een verklaring op erewoord ondertekend door beide ouders, een vonnis van de rechtbank,...

 

Heeft iemand van het gezin een ernstige handicap anders dan via het FOD?  Bezorg ons een geldig attest van invaliditeit +66% of gelijkgesteld van de mutualiteit.

 

Taalvereiste

Na 2 jaar huren moeten alle gezinsleden het A2-niveau Nederlands hebben.  

Ben je anderstalig en heb je dit niveau nu al behaald?  Bezorg ons hiervan dan het officiële bewijs:

 • een instelling met Nederlands als onderwijstaal
 • een voltooide opleiding gevolgd aan onderwijsinstelling erkend door Nederland
 • basistaalvaardigheid Nederlands van organisaties Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid of van de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling
 • taalcertificaat Nederlands (Selor)

Voldoe jij en/of je partner bij inschrijving nog niet aan de taalvereiste A2 Nederlands?

Dan kan je gratis terecht bij enkele instanties om het vereiste niveau alsnog tijdig te laten vaststellen of nog te behalen.  Meer informatie hierover vind je onder : Moet ik vlot Nederlands kunnen spreken?

 

Inschrijvingnummer

Voldoe je aan de voorwaarden en is je aanvraag volledig?  Dan krijg je van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve inschrijvingsnummer.  Hou dit bewijs goed bij en als je ons contacteert mag je ons dit nummer doorgeven.

Opgelet! Je bent pas zeker dat je bent ingeschreven als je ons inschrijvingsbewijs hebt gekregen.  Ga er dus niet zomaar van uit dat je bent ingeschreven, maar volg zelf je dossier goed op.